For more information: 

Mahesh Hirabhai Thakkar
11, Prerna Park
Near L.G. Hospital
Maninagar
Ahmedabad 380008
INDIA

Ph: (91)-79-5460297
cell: (91)-9898003377
email: mahesh@hirabhaithakkar.net

Meena Kapadia
1907 B Melrose Drive
Champaign
IL 61820
USA
Ph: 217-721-2415 (cell)
email: meena@hirabhaithakkar.net